Utvidet returrett til 31. januar 2024

Rettsvitenskap

Ønsker du å bli advokat eller jurist? Rettssystemet i Norge består av mange ulike lover og regler som i mange andre land. Noen ganger kan det være vanskelig å finne frem og forstå. Derfor er bøker med veletablerte oppslagsverk veldig gode å ha med seg. Du vil finne det enklere å holde deg oppdatert på de mange endrede reglene i det norske rettssystemet. Hvis du selv har en yrkeskarriere innen juss, planlegger å studere juss eller bare vil vite mer om emnet, har vi de perfekte bøkene innenfor feltet. Finn ditt neste oppslagsverk her.
Vis mer
Filter
Filter
Sorter etterSorter Populære
 • av Paul Turner, Iain Goldrein & Matt Hannaford
  6 800,-

 • av Morten Smedal Nadheim
  1 207,-

  Temaet for Dynamisk immaterialrett er tredjepersonskonflikter og immaterialrettigheter. Immaterialrettigheter kan som hovedregel overdras, utlisensieres, pantsettes og være gjenstand for kreditorbeslag, både av utleggssøkende kreditorer og konkursbo. Dermed kan det oppstå konflikt mellom flere aktører som alle mener å ha en rett til den samme immaterialrettigheten. Tredjepersonskonfliktene oppstår der disse rettighetene er uforenlige med hverandre.Hvordan skal slike tredjepersonskonflikter løses, og hvordan kan de unngås? Hva skal til for at rettsstiftelser som etableres i immaterialrettigheter får rettsvern, og med det kan gjøres gjeldende overfor tredjepersoner? Når kan en erverver med trygghet betale kjøpesummen uten å frykte at det kjøpte går tapt i møte med overdragerens rettsforgjengere, kreditorer eller avtaleerververe? Hva må en kreditor gjøre for å sikre at beslaget får rettsvern og for å unngå at tredjepersonskonflikter oppstår? Hvilke rettsstiftelser er av en slik karakter at de kan gjøres gjeldende overfor enhver? Forfatteren redegjør for hvordan tredjemannskonflikter som gjelder immaterialrettigheter bør og skal løses, og ikke minst hvordan slike konflikter kan unngås. Med denne boken ønsker forfatteren å bidra til rettslig forutberegnelighet ved transaksjoner av immaterialrettigheter og til en effektiv gjeldsforfølgning.

 • av Borgar Høgetveit Berg & Stein Bråthen-Otterbech
  1 347,-

  Tinglysingsloven har siden 1935 vært en av de grunnleggende lovene om rettigheter i fast eiendom. Loven regulerer registrering og tredjemannsvern av eiendomsrett og begrensede rettigheter, herunder panteretter, i fast eiendom. Tinglysingsloven hjemler også Løsøreregisteret.De siste årene er det gjort viktige endringer i tinglysingsloven og i tilgrensende lovverk. Tidligere lå tinglysingen under tingrettene, og avgjørelsene kunne påklages til Justisdepartementet. Siden 1991 har tinglysingsavgjørelsene vært gjenstand for rettslig overprøving i lagmannsretten, og det har tilkommet betydelig rettspraksis. I forbindelse med sentraliseringen av tinglysingen til Statens kartverk i 2007 er det gjennomført tilpasninger til moderne teknologi. I tillegg skaper de materielle tingsrettslige reglene i tinglysingsloven stadig utfordringer.Boken gir en samlet fremstilling av tinglysingsloven, tinglysingsforskriftene og dokumentavgiftsreglene for fast eiendom. Fremstillingen er ment å være à jour pr. 1. juli 2009. Målgruppen er advokater og andre som kommer i kontakt med tinglysing i sitt virke. Studenter kan også ha nytte av boken.Denne e-boken tilsvarer p-bokens 1. utgave, utgitt i 2009.

 •  
  2 943,-

  This edited volume brings together contributions from experienced academics and practitioners in shipping law to consider the crucial subject of remedies in shipping litigation, covering established principles and recent legal, commercial and technical developments.

 • av Mark (Managing Partner Anderson & Victor (Solicitor Warner
  2 689,-

  This book is the 'one-stop-shop' for practical contractual matters, making it essential reading for anyone involved in negotiating and drafting commercial contracts. Answering questions such as 'How do I draft my contract clearly?', 'What will happen if my contract is interpreted by the English court?' and 'Why are liability clauses so full of legal jargon?', the book includes:- A guide to the common legal issues in negotiating and drafting contracts- An explanation of the structure and content of a commercial contract- The meaning and use of commonly-used words, phrases and legal jargon- An explanation of key UK contracts legislation, including the Unfair Contract Terms Act 1977 and the Consumer Rights Act 2015- Steps to take, and what to check for in a contract to eliminate errors - Practical measures to protect documents from unwanted alteration, to remove metadata and sensitive information and to secure documentsFully updated to take account of important court decisions regarding the interpretation of contracts and changes in consumer legislation, the Fifth Edition also includes:- A new chapter on termination of contracts- New material on administering of existing contracts and modern methods of executing documents (eg DocuSign)- New and updated examples of contract drafting techniques- Additional definitions of legal terms used in contracts

 • av OEzlem (King's College London Gurses
  659 - 2 140,-

 • av Marianne Jenum Hotvedt, Alexander Næss Skjønberg & Eirik Hognestad
  678,-

  Boken gir en grundig innføring i individuell arbeidsrett. Forfatterne behandler tradisjonelle arbeidsrettslige problemstillinger knyttet til etablering av arbeidsforholdet, fastleggelse av rettigheter og plikter mellom arbeidsgiver og arbeidstager samt arbeidsforholdets opphør. Nytt i denne utgaven er kapitler om diskriminering og HMS. I tillegg har det blitt gjort en større revisjon av reglene om midlertidig ansettelse, opphør grunnet alder, konkurransebegrensende avtaler, ferie og arbeidstid.

 • av Bradley Nelson
  342,-

  Step into the enlightening world of 'The Body Code' by Bradley Nelson. Published recently in 2023 by Random House UK Ltd, this book is a fascinating journey into the realm of self-discovery. As a pioneer in the genre of self-help and personal growth, Nelson has once again proven his mastery in understanding the human psyche. 'The Body Code' is not just a book; it's a guide to unlocking your potential, a key to understanding your own body and mind. The author's insightful narrative and thought-provoking ideas will captivate you from the first page to the last. Don't miss out on this masterpiece from one of the most respected authors in the field.

 • av Kristine M. Madsen, Bente Holmvang, Jenny Sveen Hovda, m.fl.
  404,-

  Immaterialrett i et nøtteskall gir en elementær oversikt over de rettsfelter som inngår i den såkalte immaterialretten. Immaterialrett er en samlebetegnelse på opphavsrett, retten til varemerker og andre kjennetegn, patentrett og designrett. I tillegg behandles markedsrettens knowhow- og produktetterligningsregler.Formålet med boken er å gi studenter og andre en forståelig innføring i et komplekst rettsområde.Boken er særlig nyttig for de som arbeider innenfor kulturfeltet, industri- og handel eller tjenesteytende næring, og som trenger kunnskap om hvordan man kan beskytte resultater av skapende innsats.

 • av Arvid Aage Skaar & Roy K. Kristensen
  595,-

  Lærebok i bedriftsskatterett gir en bred og oversiktlig innføring i skatterett for næringsdrivende. Boken behandler alle sentrale regler for bedriftsbeskatningen og redegjør for forholdet mellom regnskap og skatt. Innen selskapsbeskatningen belyses bl.a. skattereglene for aksjeselskaper, aksjonærer og deltakere i deltakerbeskattede selskaper. Juridiske spørsmål blir grundig gjennomgått, og boken har mange praktiske eksempler og oppgaver med løsning. Blant annet gjennomgås en rekke dommer fra Høyesterett og også avgjørelser fra EF-domstolen og EFTA-domstolen. Satser, beløpsgrenser mv. er basert på skattevedtaket for 2019. Boken er velegnet som hjelpemiddel til både jusstudier og økonomistudier; i tillegg vil den være nyttig for næringsdrivende og andre praktikere.

 • av David Robson
  165,-

  The Expectation Effect is a captivating book penned by the gifted writer, David Robson. Published in the twilight of 2022 by Canongate Books Ltd., this masterpiece belongs to a genre that stimulates thought and sparks curiosity. The Expectation Effect is not just a title, but a journey into the realm of the mind, exploring the power of our expectations and their impact on our lives. Robson's eloquent writing style coupled with his profound understanding of the subject matter makes this book a must-read. Canongate Books Ltd., renowned for bringing quality literature to readers, once again delivers with this publication. So, prepare to delve into the intriguing world of The Expectation Effect, and allow David Robson to guide you through this enlightening journey.

 • av Ole Gjems-Onstad
  1 599,-

  Bokas formål er å dekke norsk bedriftsbeskatning for praktikere og videregående undervisning i skatterett. Boka er ajourført med ny lovgivning, forskrifter og retts- og lingningspraksis fram til juni 2001. Har litteraturliste, doms- og stikkordregister.

 • av Gerd Engelsrud
  385,-

  Boken er inndelt etter de samme temaene som boken Styring og vern av samme forfatter. Første del gir generelle råd om oppgaveskriving, annen del inneholder praktiske oppgaver knyttet til deltemaer som ansettelse, diskriminering, lønn, ferie, oppsigelse og avskjed, og del tre inneholder eksamensoppgaver og et eksempel på en god besvarelse.

 • av Gerd Engelsrud
  734,-

  Styring og vern gir en oversikt over de fleste emner innenfor arbeidsretten - både på individuelt og kollektivt nivå.Boken skiller seg fra andre arbeidsrettslige framstillinger ved at det offentlige som arbeidsgiver står i fokus. Generelle emneområder som ansettelse, lønn, arbeidstid, ferie, arbeidsmiljø, oppsigelse, avskjed, virksomhetsoverdragelse, vern mot diskriminering, styringsrett, håndheving og tilsyn, tillitsvalgte, fagforeninger, tariffavtaler og arbeidskonflikter behandles i lys av aktuelle offentligrettslige regler og tariffavtaler i offentlig sektor. Det praktiske perspektivet vektlegges gjennom konkrete problemstillinger, henvisninger til Kommunenes personalhåndbok, Statens personalhåndbok, uttalelser fra Sivilombudet og avgjørelser truffet av diskrimineringsnemnda, tvisteløsningsnemnda og domstolene.Boken er oppdatert per 1. september 2021.

 • av Peter Lødrup & John Asland
  760,-

 • av Kaija Bjelland
  460,-

  Denne boka gir en eksamensrettet innføring i forvaltningsrett.Boka er både en innføringsbok og en oppgavesamling. Estetikken er hentet fra grunnskolen, men oppgavene er på universitetsnivå. Bokas fargerike eksempler og oppgaver gir en verdifull praktisk innsikt i forvaltningsretts - faget. Alle oppgavene har løsningsforslag.

 • av Geir Woxholth
  706,-

  Boka gir ei framstilling av avtaleretten. I tillegg til spørsmål om avtaleinngåelse, omfatter den reglene om ugyldighet, avtaleinngåelse ved mellommenn og representasjonsrett i sammenslutninger. Det er lagt vekt på å framheve kommersielle avtaleslutningsteknikker, som f.eks. forhandlinger, anbud og standardavtaler. Med litteraturliste og stikkordregister.

 • av Geir Woxholth
  435,-

  Denne boken gir en grunnleggende fremstilling av kjøpsretten. Formålet er å gi studenter og andre en lett forståelig innføring i faget. Boken vil også kunne tjene som repetisjon før eksamen. Den inneholder en rekke eksempler og korte praktikumsoppgaver og er skrevet i et enkelt og lettfattelig språk.

 • av Geir Woxholth
  404,-

  Denne boken er en elementærfremstilling av avtaleretten. Formålet er å gi studenter og andre en forståelig innføring i faget, og boken vil fungere utmerket som repetisjon og innstudering før eksamen så vel som å gi en enkel og oppdatert introduksjon.

 • av Kjetil Mujezinović Larsen & Vibeke Blaker Strand
  435,-

  Boken retter seg mot studenter og andre som ønsker en god oversikt over menneskerettighetene. Menneskerettigheter i et nøtteskall gir en innføring i hvordan menneskerettigheter er beskyttet i internasjonale og regionale konvensjoner, Grunnloven og andre nasjonale lover. Et viktig tema er hvilken betydning konvensjoner om menneskerettigheter har når vi tolker norsk rett. Boken redegjør for innholdet i et vidt spekter av menneskerettigheter, og både økonomiske, sosiale, kulturelle, sivile og politiske rettigheter inkluderes. Boken retter seg mot studenter og andre som ønsker en god oversikt over menneskerettighetene.

 • av Gabor Mate
  225,-

  The Myth of Normal is a captivating book by the renowned author, Gabor Mate. Published by Random House UK Ltd in 2022, this book falls under the genre of self-help and psychology. Mate, through his profound understanding of human nature and empathy, delves into the concept of 'normal'. He challenges the societal norms and questions the definition of normality that is often imposed upon us. This book is not just a read, but a journey that encourages you to explore and understand your own definition of normal, free from societal constraints. The Myth of Normal is a must-read for anyone seeking to understand themselves and the world around them better. Published by Random House UK Ltd, this book is a testament to Mate's insightful writing and thought-provoking ideas.

 • av Peter Attia
  295,-

  Outlive is a riveting work of literature penned by the talented Bill Gifford. Published in 2023 by Random House UK Ltd, this book has already made a substantial impact in the literary world. The genre of the book is not easily defined, as it beautifully intertwines various elements to create a unique reading experience. The author's masterful storytelling and richly detailed narrative are sure to captivate readers from the first page to the last. Outlive is more than just a book; it's a journey that explores the human condition in a way that is both insightful and thought-provoking. This book is a must-read for anyone seeking a deep and engaging reading experience. Published by Random House UK Ltd, it is a testament to their commitment to bringing quality literature to readers around the world.

 • - 366 Meditations on Power, Seduction, Mastery, Strategy and Human Nature
  av Robert Greene
  149 - 225,-

 • av J. R. R. Tolkien
  165 - 940,-

 • av John Green
  175,-

 • av The Institution of Engineering and Technology
  1 100 - 1 211,-

  This Code of Practice provides a clear overview of EV charging equipment, as well as setting out the considerations needed prior to installation and the necessary physical and electrical installation requirements.

 • - Gift Edition
  av Sarah Knight
  148 - 225,-

  The word-of-mouth international bestseller about giving less f**ks and living your best life in the process

 • av Jenny Han
  414,-

  The Complete Summer I Turned Pretty Trilogy is a captivating series penned by the talented Jenny Han. Published in 2013 by Simon + Schuster Inc., this trilogy falls under the genre of young adult fiction. The books take you on a journey through the summers of a young girl's life, capturing the essence of youth, love, and the pains of growing up. The author, Jenny Han, masterfully weaves a story that is both heartwarming and heartbreaking, making it a must-read for anyone who enjoys a good coming-of-age story. The Complete Summer I Turned Pretty Trilogy is published by Simon + Schuster Inc., a publisher renowned for their diverse catalogue of books catering to readers of all ages and interests.

Gjør som tusenvis av andre bokelskere

Abonner på vårt nyhetsbrev og få rabatter og inspirasjon til din neste leseopplevelse.