Norges billigste bøker

Rettsvitenskap

Ønsker du å bli advokat eller jurist? Rettssystemet i Norge består av mange ulike lover og regler som i mange andre land. Noen ganger kan det være vanskelig å finne frem og forstå. Derfor er bøker med veletablerte oppslagsverk veldig gode å ha med seg. Du vil finne det enklere å holde deg oppdatert på de mange endrede reglene i det norske rettssystemet. Hvis du selv har en yrkeskarriere innen juss, planlegger å studere juss eller bare vil vite mer om emnet, har vi de perfekte bøkene innenfor feltet. Finn ditt neste oppslagsverk her.
Vis mer
Filter
Filter
Sorter etterSorter Populære
 • - A Commentary
  av University of Oslo) Bygrave, Belgium) Kuner, Christopher (Brussels Privacy Hub, m.fl.
  5 577,-

  This new book provides an article-by-article commentary on the new EU General Data Protection Regulation. Edited by three leading authorities and written by a team of expert specialists in the field from around the EU and representing different sectors, the book provides a pan-European analysis of the GDPR. It examines each article of the GDPR in sequential order and explains how its provisions work, allowing the reader to easily and quickly elucidate the meaning ofindividual articles.

 • av Børre Pettersen & Atle Sønsteli Johansen
  199,-

  Lovteksten er à jour per 1. januar 2023. En lettfattelig og nyttig kommentarutgave til lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Hver paragraf etterfølges av kommentarer utarbeidet av Atle Sønsteli Johansen og Børre Pettersen. Boka inneholder også et nyttig stikkordregister. Atle Sønsteli Johansen er advokat og leder av LOs juridiske avdeling. Johansen har prosedert en rekke saker for de alminnelige domstolene og for Arbeids - retten. Børre Pettersen har gjennom sitt virke som avdelingsleder i LO hatt arbeidsmiljøspørsmål som arbeidsområde. Han var sentral i arbeidet med ny arbeidsmiljølov fra 1975 og til den kom i 1977. Boka er uunnværlig for arbeidstakere, tillitsvalgte, verneombud og bedriftsledere.

 • av Jørn Øyrehagen Sunde
  386,-

 • av Gabrielle Zevin
  131,-

 • av Annie Lord
  131,-

 • av David Robson
  139,-

  The Expectation Effect is a captivating book penned by the gifted writer, David Robson. Published in the twilight of 2022 by Canongate Books Ltd., this masterpiece belongs to a genre that stimulates thought and sparks curiosity. The Expectation Effect is not just a title, but a journey into the realm of the mind, exploring the power of our expectations and their impact on our lives. Robson's eloquent writing style coupled with his profound understanding of the subject matter makes this book a must-read. Canongate Books Ltd., renowned for bringing quality literature to readers, once again delivers with this publication. So, prepare to delve into the intriguing world of The Expectation Effect, and allow David Robson to guide you through this enlightening journey.

 • av Kristine M. Madsen, Bente Holmvang, Jenny Sveen Hovda, m.fl.
  408,-

  Immaterialrett i et nøtteskall gir en elementær oversikt over de rettsfelter som inngår i den såkalte immaterialretten. Immaterialrett er en samlebetegnelse på opphavsrett, retten til varemerker og andre kjennetegn, patentrett og designrett. I tillegg behandles markedsrettens knowhow- og produktetterligningsregler.Formålet med boken er å gi studenter og andre en forståelig innføring i et komplekst rettsområde.Boken er særlig nyttig for de som arbeider innenfor kulturfeltet, industri- og handel eller tjenesteytende næring, og som trenger kunnskap om hvordan man kan beskytte resultater av skapende innsats.

 • av Ole Gjems-Onstad
  1 599,-

  Bokas formål er å dekke norsk bedriftsbeskatning for praktikere og videregående undervisning i skatterett. Boka er ajourført med ny lovgivning, forskrifter og retts- og lingningspraksis fram til juni 2001. Har litteraturliste, doms- og stikkordregister.

 • av Gerd Engelsrud
  790,-

  Styring og vern gir en oversikt over de fleste emner innenfor arbeidsretten - både på individuelt og kollektivt nivå.Boken skiller seg fra andre arbeidsrettslige framstillinger ved at det offentlige som arbeidsgiver står i fokus. Generelle emneområder som ansettelse, lønn, arbeidstid, ferie, arbeidsmiljø, oppsigelse, avskjed, virksomhetsoverdragelse, vern mot diskriminering, styringsrett, håndheving og tilsyn, tillitsvalgte, fagforeninger, tariffavtaler og arbeidskonflikter behandles i lys av aktuelle offentligrettslige regler og tariffavtaler i offentlig sektor. Det praktiske perspektivet vektlegges gjennom konkrete problemstillinger, henvisninger til Kommunenes personalhåndbok, Statens personalhåndbok, uttalelser fra Sivilombudet og avgjørelser truffet av diskrimineringsnemnda, tvisteløsningsnemnda og domstolene.Boken er oppdatert per 1. september 2021.

 • av Gerd Engelsrud
  395,-

  Boken er inndelt etter de samme temaene som boken Styring og vern av samme forfatter. Første del gir generelle råd om oppgaveskriving, annen del inneholder praktiske oppgaver knyttet til deltemaer som ansettelse, diskriminering, lønn, ferie, oppsigelse og avskjed, og del tre inneholder eksamensoppgaver og et eksempel på en god besvarelse.

 • av Kaija Bjelland
  460,-

  Denne boka gir en eksamensrettet innføring i forvaltningsrett.Boka er både en innføringsbok og en oppgavesamling. Estetikken er hentet fra grunnskolen, men oppgavene er på universitetsnivå. Bokas fargerike eksempler og oppgaver gir en verdifull praktisk innsikt i forvaltningsretts - faget. Alle oppgavene har løsningsforslag.

 • av Peter Lødrup & John Asland
  800,-

 • av Kjetil Mujezinović Larsen & Vibeke Blaker Strand
  423,-

  Boken retter seg mot studenter og andre som ønsker en god oversikt over menneskerettighetene. Menneskerettigheter i et nøtteskall gir en innføring i hvordan menneskerettigheter er beskyttet i internasjonale og regionale konvensjoner, Grunnloven og andre nasjonale lover. Et viktig tema er hvilken betydning konvensjoner om menneskerettigheter har når vi tolker norsk rett. Boken redegjør for innholdet i et vidt spekter av menneskerettigheter, og både økonomiske, sosiale, kulturelle, sivile og politiske rettigheter inkluderes. Boken retter seg mot studenter og andre som ønsker en god oversikt over menneskerettighetene.

 • av Asbjørn Kjønstad
  818,-

  Velferdsrett I omhandler de ulike velferdsrettslige rettighetene, særlig rett til trygdeytelser, økonomisk sosialhjelp, helse- og omsorgstjenester, opplæring og arbeid. Boken omtaler en rekke nye lovbestemmelser, og det er foretatt store endringer i pasient- og brukerrettighetsloven, tidligere pasientrettighetsloven. Vesentlige endringer er foretatt i spesialisthelsetjenesteloven, psykisk helsevernloven, arbeidsmiljøloven, opplæringsloven, barnehageloven og andre lover. Boken gir også en viss omtale av kommende viktige reformer. Boken er ajourført per 1. august 2012 når det gjelder lovgivning, rettspraksis, forskrifter og trygdesatser.Velferdsrett I er skrevet som lærebok til masterstudiet i rettsvitenskap. Supplert med Velferdsrett II dekker den også lærestoffet i juss ved de sosialfaglige studieretningene.Boken er også meget aktuell for NAV-ansatte, helsearbeidere, sosialarbeidere, barnevernspedagoger og ansatte i ulike offentlige etater og interesseorganisasjoner.

 • av Geir Woxholth
  423,-

  Denne boken gir en grunnleggende fremstilling av kjøpsretten. Formålet er å gi studenter og andre en lett forståelig innføring i faget. Boken vil også kunne tjene som repetisjon før eksamen. Den inneholder en rekke eksempler og korte praktikumsoppgaver og er skrevet i et enkelt og lettfattelig språk.

 • av Geir Woxholth
  423,-

  Denne boken er en elementærfremstilling av avtaleretten. Formålet er å gi studenter og andre en forståelig innføring i faget, og boken vil fungere utmerket som repetisjon og innstudering før eksamen så vel som å gi en enkel og oppdatert introduksjon.

 • - 366 Meditations on Power, Seduction, Mastery, Strategy and Human Nature
  av Robert Greene
  158 - 179,-

 • av Ali Abdaal
  219,-

  The Instant New York Times Bestseller'The master of productivity.' Steven Bartlett, creator of Diary of a CEO'The book we've all been waiting for.' Dr Julie Smith, author of Why Has Nobody Told Me This Before?'Will guide you to accomplish more than you ever dreamed of.' Jay Shetty, author of Think Like a Monk and 8 Rules of LoveThe secret to productivity isn't discipline. It's joy.We think that productivity is all about hard work. That the road to success is lined with endless frustration and toil. But what if there's another way?Dr Ali Abdaal - the world's most-followed productivity expert - has uncovered an easier, happier path to success. Drawing on decades of psychological research, he has found that the secret to productivity and success isn't grind - it's feeling good. If you can make your work feel good, then productivity takes care of itself.In this revolutionary book, Ali reveals how the science of feel-good productivity can transform your life. He introduces the three hidden 'energisers' that underpin enjoyable productivity, the three 'blockers' we must overcome to beat procrastination, and the three 'sustainers' that prevent burnout and help us achieve lasting fulfilment. He recounts the inspiring stories of founders, Olympians, and Nobel-winning scientists who embody the principles of Feel-Good Productivity. And he introduces the simple, actionable changes that you can use to achieve more and live better, starting today.Armed with Ali's insights, you won't just accomplish more. You'll feel happier and more fulfilled along the way.'A much-needed antidote to hustle culture' Mark Manson, author of The Subtle Art of Not Giving a F*ck'An eye-opening and important new book' Cal Newport, author of Deep Work and Digital Minimalism

 • av Julie Menanno
  195,-

  'A must-read for every couple, at any stage of their relationship' Lori Gottlieb, bestselling author of Maybe You Should Talk To Someone'Incredibly wise . . . No romantic partnership should be without it' Jen Sincero, bestselling author of You Are a BadassIn Secure Love, Julie Menanno wants you to focus on a different, deeper question than the commonly asked 'What does a healthy relationship look like?' An expert therapist and founder of the popular Instagram account @TheSecureRelationship, Julie invites us all to consider, what does a securely attached relationship feel like?Moving from the way things look to others to the way they feel, this is a ground-breaking guide to secure attachment in adult relationships. Full of expert advice, Secure Love helps you explore how to increase your capacity for true intimacy. Designed to help you find and sustain love, this book will teach you how to dig into your childhood attachments, label your needs, stay connected during conflict and communicate from a place of vulnerability to build a relationship that lasts a lifetime.'With Secure Love, you'll be armed with eternal wisdom for strengthening your relationship. A must-read for any couple' Dr Sue Johnson, founder of Emotionally Focused Therapy for Couples (EFT) and bestselling author of Hold Me Tight'Compassionate, humane and extremely helpful . . . Becoming a better partner is a lifelong journey, and Menanno's book is a vital part of that path' Kati Morton, bestselling author of Are u ok?

 • av Casey Means M.D.
  191 - 295,-

 • av Peter Attia
  259,-

  Outlive is a riveting work of literature penned by the talented Bill Gifford. Published in 2023 by Random House UK Ltd, this book has already made a substantial impact in the literary world. The genre of the book is not easily defined, as it beautifully intertwines various elements to create a unique reading experience. The author's masterful storytelling and richly detailed narrative are sure to captivate readers from the first page to the last. Outlive is more than just a book; it's a journey that explores the human condition in a way that is both insightful and thought-provoking. This book is a must-read for anyone seeking a deep and engaging reading experience. Published by Random House UK Ltd, it is a testament to their commitment to bringing quality literature to readers around the world.

 • - Nature's Secrets to Longevity
  av Nicklas Brendborg
  167,-

  THE INTERNATIONAL BESTSELLER: a deep dive into the science and nature of aging

 • av Gabor Maté
  202,-

  The Myth of Normal is a captivating book by the renowned author, Gabor Mate. Published by Random House UK Ltd in 2022, this book falls under the genre of self-help and psychology. Mate, through his profound understanding of human nature and empathy, delves into the concept of 'normal'. He challenges the societal norms and questions the definition of normality that is often imposed upon us. This book is not just a read, but a journey that encourages you to explore and understand your own definition of normal, free from societal constraints. The Myth of Normal is a must-read for anyone seeking to understand themselves and the world around them better. Published by Random House UK Ltd, this book is a testament to Mate's insightful writing and thought-provoking ideas.

 • av J. R. R. Tolkien
  165 - 774,-

 • av Jenny Han
  411,-

  The Complete Summer I Turned Pretty Trilogy is a captivating series penned by the talented Jenny Han. Published in 2013 by Simon + Schuster Inc., this trilogy falls under the genre of young adult fiction. The books take you on a journey through the summers of a young girl's life, capturing the essence of youth, love, and the pains of growing up. The author, Jenny Han, masterfully weaves a story that is both heartwarming and heartbreaking, making it a must-read for anyone who enjoys a good coming-of-age story. The Complete Summer I Turned Pretty Trilogy is published by Simon + Schuster Inc., a publisher renowned for their diverse catalogue of books catering to readers of all ages and interests.

 • av John Green
  155,-

 • - Gift Edition
  av Sarah Knight
  132 - 195,-

  The word-of-mouth international bestseller about giving less f**ks and living your best life in the process

 • av Dolly Alderton
  179,-

  Living out of a suitcase, waiting for his career as a stand-up comedian to finally take off, Andy struggles to process the life-ruining end of his relationship with the only woman he's ever truly loved. Trying to solve the unsolvable mystery of his broken relationship, he has a lot to learn - not least his ex-girlfriend's side of the story.

 • av The Institution of Engineering and Technology
  1 090 - 1 204,-

  This Code of Practice provides a clear overview of EV charging equipment, as well as setting out the considerations needed prior to installation and the necessary physical and electrical installation requirements.

 • av Alain de Botton
  225,-

  The essential guide to mental health from the bestselling author of THE SCHOOL OF LIFE. De Botton follows the arc from mental crisis and collapse to convalescence and recovery. Written with kindness, knowledge and sympathy, it is both a practical guide and a source of consolation and companionship in what might be our most anguished moments.

Gjør som tusenvis av andre bokelskere

Abonner på vårt nyhetsbrev og få rabatter og inspirasjon til din neste leseopplevelse.