Norges billigste bøker

Bøker av Victoria Clarke

Filter
Filter
Sorter etterSorter Populære
  • - A Practical Guide
    av Virginia Braun & Victoria Clarke
    678 - 1 542,-

    This book is the definitive approach to thematic analysis, offering a highly accessible and practical discussion of doing TA.

Gjør som tusenvis av andre bokelskere

Abonner på vårt nyhetsbrev og få rabatter og inspirasjon til din neste leseopplevelse.