Norges billigste bøker

Vitenskap

Vitenskap og bøker er et univers av temaer med mangfoldige meninger og undersøkelser. Det er vitenskap basert på mange års forskning av eksperter på felt som har gjort det til sitt livsprosjekt å utføre forskning på spesifikke fenomener. Det handler om å produsere fakta basert på undersøkelser, og dermed skape informasjon som kan videreformidles til leseren. Det er mange underkategorier innen vitenskap, så er du mer interessert i samfunnsvitenskap eller naturvitenskap, har vi begge deler. Vi har et stort utvalg bøker skrevet av eksperter på området. Finn din neste vitenskapelige bok hos oss i dag.
Vis mer
Filter
Filter
Sorter etterSorter Populære
 • av HARI JOHANN
  164,-

 • av Leif A. Helgesen
  526,-

  Psykologi og sosiologi for fagskoleutdanningene dekker fellesemnet psykologi og sosiologi for studieretningene helse-, velferd- og oppvekstfag.Noen sentrale tema i boka er:Hvilken betydning har psykologi- og sosiologikunnskap i egen yrkesutøvelse? Hvordan virker tanker, emosjoner og motivasjon inn på våre valg og atferd? Hvordan påvirker omgivelsene oss og handlingene våre? Hvilken betydning har kultur for relasjoner og hvordan vi samhandler? Hvordan motivere brukere til å anvende sine egne ressurser?

 •  
  1 890,-

  Er du i ferd med å ta en sykepleierutdanning, men ønsker å utvide kunnskapen innenfor studiet? Da kan du lese Grunnleggende sykepleie som omhandler alt av grunnarbeidet for sykepleierutdanning.En Grunnleggende sykepleiebok vil hjelpe deg å lære nødvendige ferdigheter som sykepleier, og kan brukes gjennom hele studiet.Dette lærestoffet har en forskningsbasert og en erfaringsbasert kunnskap, som er et viktig element for din praksisforberedelse. Dermed kan de også brukes som kilder i dine oppgaver.

 •  
  890,-

  Klinisk sykepleie 1 og 2 beskriver teoretisk kunnskap, praktiske ferdigheter og generell kompetanse som dekker sentrale læringsutbytter i sykepleierens sluttkompetanse.Læreverket vektlegger og tydeliggjør det sykepleiefaglige perspektivet ved å framheve hvilke konsekvenser ulike sykdommer og skader har for pasienten. Hvordan opplever pasienten å være syk, hvordan påvirkes de grunnleggende behovene, og hvilke mestringsutfordringer og behov for helsekompetanse fører sykdommen/ skaden med seg?Læreverket gir systematisk kunnskap om datasamling, kliniske vurderinger og overvåkning av pasientens tilstand ved ulike sykdommer og skader. Hvilke intervensjoner sykepleieren må iverksette for å gjennomføre den medisinske behandlingen og ivareta pasientens grunnleggende behov, utdypes.Sykepleieprosessen er brukt som struktur i oppbygningen av kapitlene, noe som gjenspeiler sykepleiernes arbeidsmetodikk i praksis. De faglige utfordringene som sykepleieren møter i arbeidet med ulike pasientgrupper, og sykepleierens ansvar og funksjoner i profesjonsutøvelsen er også framhevet for ytterligere å tydeliggjøre det sykepleiefaglige perspektivet.I 6. utgave av Klinisk sykepleie er det gjort flere tilpasninger for å imøtekomme endringer i helsetjenestene. Et nytt kapittel om Kartlegging og overvåkning av pasientens tilstand kan bidra til å styrke sykepleieres kompetanse i å oppdage akutt forverring av pasientens tilstand, som er et av innsatsområdene i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7. Det er også nye kapitler om sykepleie i kommunal akutt døgnenhet (KAD) og i hjertesviktpoliklinikk, enheter som i økende grad benyttes i studentenes praksisstudier. Sykepleierens funksjon og ansvar i poliklinikk er også framhevet i flere andre kapitler.Se også: Klinisk sykepleie 1

 •  
  740,-

  Kognitiv atferdsterapi er en etterspurt terapiform. Det er utviklet tilnærminger som er tilrettelagt for en lang rekke psykiske og somatiske lidelser, og som bygger på dokumentert kunnskap.Håndbok i kognitiv atferdsterapi har på ny vært gjennom en omfattende revisjon og oppdatering, med bidrag fra ledende terapeuter innenfor sitt område. Den er skrevet for deg som ønsker konkrete råd om hvordan du som terapeut kan legge opp behandlingen sammen med pasienten. Håndboken inneholder godt dokumenterte metoder som kan gi deg økt trygghet, fleksibilitet og kraft i det terapeutiske samarbeidet med pasienten.Redaktørene Torkil Berge og Arne Repål er begge spesialister i klinisk psykologi. Sammen har de skrevet bøkene Trange rom og åpne plasser, Lykketyvene og Den indre samtalen. Lær deg kognitiv terapi.

 • - A Practical Guide
  av Virginia Braun & Victoria Clarke
  560 - 1 620,-

  This book is the definitive approach to thematic analysis, offering a highly accessible and practical discussion of doing TA.

 •  
  1 580,-

  Sykepleieboken 3 - Utøvelse av klinisk sykepleie belyser- pasientens grunnleggende behov ved sykdom i ulike organsystemer- sykepleierens sentrale observasjoner, vurderinger og tiltak- ABCDE-prinsippene, skåringsverktøyet NEWS og kommunikasjonsmalen ISBAR- arterielle og venøse sår, trykksår og diabetessår- ERAS-programmene i fast track-forløp- sykepleierens rolle i poliklinikk og dagkirurgi- sykepleierens arbeid i spesialisthelsetjenesten og i helse- og omsorgstjenesten i kommunenBoken er skrevet for bachelorutdanningen i sykepleie. Gjennom hele boken er det henvist til aktuelle sykepleieprosedyrer i VAR Healthcare.

 •  
  1 049,-

  Læreboken legger vekt på å beskrive symptomer og sykdommer som er relevante for allmennleger, og å vise hvordan allmennmedisinsk arbeid utføres i praksis.Allmennmedisin er fjerde utgave av den norske læreboken i klinisk allmennmedisin som er skrevet for legenes grunnutdanning og for allmennleger i klinisk praksis. Den nye utgaven er oppdatert og revidert med nye kapitler. Forfatterne legger vekt på å beskrive symptomer og sykdommer som er relevante for allmennleger, og å vise hvordan allmennmedisinsk arbeid utføres i praksis med tanke på utredning og behandling av de vanligste tilstandene og sykdommene. I tillegg tas det opp generelle allmennmedisinske temaer, spesielle alders- og pasientgrupper, samt allmennmedisinens og fastlegenes oppgaver i helsetjenesten.Boken egner seg også godt for sykepleiere, fysioterapeuter, kiropraktorer, helsesekretærer og andre helsearbeidere som samarbeider med allmennleger. Tannleger, ansatte ved legevakter, trygdeforvaltningen, ambulansetjenesten, bedriftshelsetjenesten og mange andre vil også ha nytte av den.

 •  
  890,-

  Klinisk sykepleie 1 og 2 beskriver teoretisk kunnskap, praktiske ferdigheter og generell kompetanse som dekker sentrale læringsutbytter i sykepleierens sluttkompetanse.Læreverket vektlegger og tydeliggjør det sykepleiefaglige perspektivet ved å framheve hvilke konsekvenser ulike sykdommer og skader har for pasienten. Hvordan opplever pasienten å være syk, hvordan påvirkes de grunnleggende behovene, og hvilke mestringsutfordringer og behov for helsekompetanse fører sykdommen/ skaden med seg?Læreverket gir systematisk kunnskap om datasamling, kliniske vurderinger og overvåkning av pasientens tilstand ved ulike sykdommer og skader. Hvilke intervensjoner sykepleieren må iverksette for å gjennomføre den medisinske behandlingen og ivareta pasientens grunnleggende behov, utdypes.Sykepleieprosessen er brukt som struktur i oppbygningen av kapitlene, noe som gjenspeiler sykepleiernes arbeidsmetodikk i praksis. De faglige utfordringene som sykepleieren møter i arbeidet med ulike pasientgrupper, og sykepleierens ansvar og funksjoner i profesjonsutøvelsen er også framhevet for ytterligere å tydeliggjøre det sykepleiefaglige perspektivet.I 6. utgave av Klinisk sykepleie er det gjort flere tilpasninger for å imøtekomme endringer i helsetjenestene. Et nytt kapittel om Kartlegging og overvåkning av pasientens tilstand kan bidra til å styrke sykepleieres kompetanse i å oppdage akutt forverring av pasientens tilstand, som er et av innsatsområdene i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7. Det er også nye kapitler om sykepleie i kommunal akutt døgnenhet (KAD) og i hjertesviktpoliklinikk, enheter som i økende grad benyttes i studentenes praksisstudier. Sykepleierens funksjon og ansvar i poliklinikk er også framhevet i flere andre kapitler.Se også: Klinisk sykepleie 2

 • av Gabrielle Zevin
  165,-

 •  
  860,-

  Legemidler og bruken av dem gir grunnleggende innføring i klinisk farmakologi.Boken gir sykepleieren kunnskaper som er nødvendige når en skal gi legemidler, observere og overvåke pasienten og handle raskt dersom det oppstår komplikasjoner rapportere om, og dokumentere legemidlers virkning og bivirkninger, informere pasienter om bruk av legemidler og om effekten av dem.Boka er delt inn i fire deler. Del 1 gir en generell overordnet innføring i fagområdet. Del 2 viser hvordan legemidler påvirker ulike sykdomsprosesser, mens del 3 handler om legemiddelbehandling ved sykdommer i de enkelte organer og organsystemer. Del 4 tar for seg bruk av legemidler hos spesielle pasientgrupper og ved spesielle tilstander. I denne delen omtales også plantebaserte legemidler.Boken inngår i 37 grader-serien, en fleksibel kunnskapspakke for sykepleierutdanningen. Serien dekker pensumkravene innenfor fagområdene anatomi, fysiologi og biokjemi, sykdomslære, farmakologi og medisinsk mikrobiologi.Hver bok i serien har tilhørende foreleserbibliotek og digital arbeidsbok.Se innholdsfortegnelse

 • av Mark Hyman
  225,-

  Young Forever is a captivating novel penned by the talented Mark Hyman. Published in 2023 by Hodder and Stoughton Ltd., this book is a must-read for those who appreciate engrossing narratives. The genre of the book is a well-kept secret, promising to surprise readers with its unique blend of suspense, drama, and intrigue. Young Forever takes you on an unforgettable journey, making it a standout addition to your book collection. The author, Mark Hyman, is known for his compelling storytelling that leaves readers wanting more. Published by Hodder and Stoughton Ltd., a renowned publisher, the book promises high-quality content that will engage and entertain readers from start to finish. Dive into the world of Young Forever and experience the magic of Mark Hyman's writing.

 • - How the Hidden Rules of Design are Changing the Way We Live, Work & Play
  av Cliff Kuang & Robert Fabricant
  165,-

 • - A Journey into Dark Matter, Spacetime, and Dreams Deferred
  av Chanda Prescod-Weinstein
  187 - 289,-

  From a star astrophysicist, a journey into the world of particle physics and the cosmos -- and a call for more just, inclusive practice of science.

 • av Gabor Maté
  225,-

  The Myth of Normal is a captivating book by the renowned author, Gabor Mate. Published by Random House UK Ltd in 2022, this book falls under the genre of self-help and psychology. Mate, through his profound understanding of human nature and empathy, delves into the concept of 'normal'. He challenges the societal norms and questions the definition of normality that is often imposed upon us. This book is not just a read, but a journey that encourages you to explore and understand your own definition of normal, free from societal constraints. The Myth of Normal is a must-read for anyone seeking to understand themselves and the world around them better. Published by Random House UK Ltd, this book is a testament to Mate's insightful writing and thought-provoking ideas.

 • av Anthony William
  495,-

  Discover why millions rely on the #1 New York Times best-selling Medical Medium for health answers they can't find anywhere else. The first of two essential books about the brain dives into why people all over the world are suffering with brain-related symptoms and conditions. In this book, find answers to 100+ symptoms, diseases, and disorders.

 • - The new book from Kurzgesagt - a gorgeously illustrated deep dive into the immune system
  av Philipp Dettmer
  274,-

  A gorgeously-illustrated deep dive into the immune system that will forever change how you think about your body - how it works and why it is both your greatest ally and most dangerous enemy - from the creator of the popular science YouTube channel Kurzgesagt - In a Nutshell.

 • - An Antidote to Chaos
  av Jordan B. Peterson
  175 - 345,-

 •  
  892,-

  Denne tredje utgaven av Anestesisykepleie er oppdatert i tråd med ny forskning og kunnskap. Boken formidler kompleksiteten og allsidigheten i anestesisykepleierens kompetanse og rolle i teamet og gir en grundig innføring ide særskilte kunnskapene og ferdighetene som anestesisykepleieren må innehaanestesisykepleierens funksjon og ansvar i en pre-, per- og postoperativ kontekstfaktorer og forhold som gjør seg gjeldende ved anestesi til bestemte pasientgrupperGenerelle temaer som smittevern og pasientsikkerhet er behandlet i egne kapitler. Boken gir også innblikk i de spesielle omstendighetene ved anestesi på utpost, prehospitalt og ved katastrofer i andre land.Boken er primært skrevet for studenter som tar utdanning i anestesisykepleie. Den er også nyttig for anestesisykepleiere som ønsker en faglig oppdatering. Målet er styrke anestesisykepleieres kompetanse og bidra til faglig forsvarlig helsehjelp og optimal pasientsikkerhet både på og utenfor operasjonsstuen.

 • av David Robson
  165,-

  The Expectation Effect is a captivating book penned by the gifted writer, David Robson. Published in the twilight of 2022 by Canongate Books Ltd., this masterpiece belongs to a genre that stimulates thought and sparks curiosity. The Expectation Effect is not just a title, but a journey into the realm of the mind, exploring the power of our expectations and their impact on our lives. Robson's eloquent writing style coupled with his profound understanding of the subject matter makes this book a must-read. Canongate Books Ltd., renowned for bringing quality literature to readers, once again delivers with this publication. So, prepare to delve into the intriguing world of The Expectation Effect, and allow David Robson to guide you through this enlightening journey.

 •  
  796,-

  Er du opptatt av målrettet miljøterapeutisk arbeid? Kanskje du jobber i en tilrettelagt bolig for personer med utviklingshemming eller i habiliteringstjenesten?Kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid for barn og voksne med utviklingshemming knytter teori og metoder til praktisk arbeid.Eksempler på temaer du kan fordype deg i:· tiltak for å fremme sosial tilhørighet og inkludering· etiske dilemmaer· ulike kommunikasjonsmetoder og ferdighetstrening· psykisk helse· atferdsanalytiske metoder for å forebygge utfordrende atferd· musikkaktivitet i miljøterapi· sanserom og multisensoriske miljø· komplekse og sammensatte tiltak· velferdsteknologi· tidlig intervensjon for barn med autismespekterforstyrrelserBoken retter seg i hovedsak mot utdanninger som tilbyr miljøterapi som en del av studieløpet. Vernepleiere er den største målgruppen, men spesialpedagoger, ergoterapeuter og andre yrkesgrupper som arbeider som miljøterapeuter, kan også ha interesse av boken.Bokens redaktører er Silje Haugland, Anita Gjermestad, Kari Høium, Jon Arne Løkke og Ulf Berge. Øvrige bidragsytere er Sigmund Eldevik, Lilly Eskeland, Wenche Fjeld, Jonny Finstad, Veerle Garrels, Gunn E. Haagensen, Børge Holden, Marthe Eidissen Holmeide, Kenneth Larsen, Kim Liland, Gerd Hilde Lunde, Eivind Mikkelsen, Martin Myhre, Rannveig Nesset, Silje Nikolaisen, Svein Harald Nygård, May Nyheim, Stian Orm, Monica Røstad, Hanne Skau, Veronika Skjønberg, Brynjulf Stige, Børge Strømgren, Tobba Sudmann, Anita Sande, Ole Kristian Storli, Oliva Teigland, Anita J. Tørmoen, Monica Vandbakk, Kjetil Viken, Britt-Evy Westergård, Aud Elisabeth Witsø, Hanne Line Wærness.

 • av Council for Eco-philosphy
  266,-

  Dalai Lama (2000) believes that seeking happiness "lies in our nature":The desire or need to be happy knows no bounds.It is something that lies in our nature. As such, it needs nogrounds and it is justified by the simple fact thatit is something we rightly want out of our nature.One has also asked if happiness is as important in all cultures. The answer is that happiness is at the top of the wish-list in every country; It is more important than wealth and to come to heaven, and as important as love (Diener and Biswas-Diener, 2008)....what makes us richer has been costly. The wealth, or what has been the prerequisite for wealth, has reduced a quieter life, close and stable relationships, we are moving apart. A materialistic lifestyle has a negative connection with happiness (Hellevik, 2003).NEF (2016) has calculated values on Happy Planet Index for 140 countries. Highest ranks Costa Rica and a number of other countries in Latin America. The population of Costa Rica has high values for happiness and longevity, and they have low values of ecological footprints. Norway has very high values of happiness and longevity, but also of footprints. In total, Norway is ranked twelfth and therefore highest among European countries, but closely followed by Albania. The United Kingdom is at thirty-fourth place, Canada number eighty-five and the United States number 108.

 • av Heather Heying & Bret Weinstein
  195 - 285,-

 • av Kari Ingstad
  469,-

  Denne boken gir en innføring i sosiologiske og sosialantropologiske begreper, teorier og fenomener som er relevant for helsefagene.Gjennom praksisnære eksempler demonstrerer forfatteren hvordan denne kunnskapen kan anvendes i møte med pasienter og brukere.Boka er delt inn i fire deler, hvor den første delen er en innføring i samfunnsfag, og belyser ulike forståelser av sykdom. I del to drøftes sosiale ulikheter, klasseskiller og mangfold i helse og helsetjenester i nasjonal og global sammenheng. Den tredje delen omhandler sosiologiske begreper og teorier knyttet til samhandling. Sentralt her er identitet, rolle, makt, avmakt, motmakt samt brukermedvirkning.Del fire omhandler endring, og belyser ulike utfordringer vi står overfor i framtida. Det siste kapitlet i denne delen handler om teknologi, innovasjon og nytenking. For å løse framtidige utfordringer i helsetjenesten, samt øke kvaliteten på tjenestene og pasientsikkerheten, er det viktig at helsepersonell evner å tenke innovativt, og tar i bruk nye løsninger.

 • - The New Science of a Lost Art
  av James Nestor
  164,-

 • - An Unorthodox Guide to Making Things Worth Making
  av Tony Fadell
  226,-

  THE NEW YORK TIMES BESTSELLER.An unorthodox guide to making things worth making, from 'the father of the iPod and iPhone' and the creator of Nest.Everyone deserves a mentor. For every career crisis, every fork in the road, you need someone to talk to. Someone who's been there before, who knows exactly how wobbly and conflicted you feel, who can give it to you straight:Here's how to think about choosing a job.Here's how to be a better manager.Here's how to approach design.Here's how to start a company.Here's how to run it.Tony Fadell learned all these lessons the hard way. He spent the first 10 years of his career in Silicon Valley failing spectacularly, and the next 20 building some of the most impactful devices in history - the iPod, iPhone, and Nest Learning Thermostat. He has enough stories and advice about leadership, design, startups, mentorship, decision making, devastating screwups, and unbelievable success to fill an encyclopedia.So that's what this book is. An advice encyclopedia. A mentor in a box.But Tony's doesn't follow the standard Silicon Valley credo that you have to radically reinvent everything you do. His advice is unorthodox because it's old school. Because it's based on human nature, not gimmicks.Tony keeps things simple: he just tells you what works. He gives you exactly what you need to make things worth making.PRAISE FOR BUILD'This is the most fun - and the most fascinating - memoir of curiosity and invention that I've ever read.'Malcolm Gladwell,Host of the Revisionist History podcast. Author of Outliers and Talking to Strangers.'Whether you're looking to build a great product, a creative team, a strong culture, or a meaningful career, Tony's guidance will get you thinking and rethinking.'Adam Grant,Author of Think Again & Host of the TED podcast WorkLife

 •  
  540,-

  Å snakke om egne erfaringer og det som er vanskelig er ikke alltid lett for barn og ungdom.Ofte kan det være bedre å bruke andre måter for å komme i kontakt, som musikk, bevegelse, tegning, digitale medier eller andre former for lek. Denne boken handler om betydningen av lek og kreativitet for barns og ungdommers utvikling og psykiske helse. Boken viser hvordan bruk av lek og kreativitet i psykoterapi gir mulighet for å bli kjent med barns og ungdommers indre opplevelsesverden.For å kunne lære å arbeide med lek og kreativitet i terapi, må behandleren ha en åpen og nysgjerrig holdning og en god porsjon mot.Denne boken er skrevet med et ønske om å inspirere psykologer, klinikere og studenter til å bidra til at lek og kreativitet skal fortsette å ha en naturlig plass i klinisk arbeid.

 • av Jonathan A Smith, Paul Flowers & Michael Larkin
  526 - 1 523,-

  Interpretative phenomenological analysis (IPA) is a qualitative research approach committed to the examination of how people make sense of their major life experiences. This handy text covers its theoretical foundations and provides a detailed guide to conducting IPA research.

 • - An Emotional Education
  av Alain de Botton & The School of Life
  175,-

Gjør som tusenvis av andre bokelskere

Abonner på vårt nyhetsbrev og få rabatter og inspirasjon til din neste leseopplevelse.